URL ระบบงาน

10291

ระบบงานบน Website

   1. ระบบงานสารสนเทศหลัก กรมสรรพสามิต
   2. ระบบยื่นชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต (STA)(อินเตอร์เน็ต)
   3. ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา (Depica3) (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม)
   4. ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา (Depica3) (สำหรับผู้ประกอบการ)
   5. ระบบงานผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต
   6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BI)
   7. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)
   8. ระบบรถยนต์คันแรก (Firstcar)
   9. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)
   10. ระบบเว็บพอร์ทัล (Excise Web Portal)
   11. ระบบงานสารบรรณบูรณาการ (EDCS)
   12. ระบบบูรณาการบริการสารสนเทศด้านภาษีสรรพสามิต (Tax one)
   13. ระบบสารานุกรมสรรพสามิต (E-book)
   14. ระบบข้อมูลเปิดกรมสรรพสามิต (OPENDATA)
   15. ระบบช่วยสืบค้นพิกัดอัตราภาษีและคำนวณภาษี (etrs)
   16. ระบบตรวจสอบพื้นที่จำหน่ายสุรา (Liquormap)
   17. ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
   18. ระบบงาน DPIS
   19. ระบบงาน Salary
   20. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   21. ระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล (Ethanol)
   22. ระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น (Oil Control)
   23. เว็บไซต์ 5 ภาษา
   24. ระบบสำรวจราคาขายปลีกแนะนำ (SRP)
   25. ระบบบริหารสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)

ระบบงานบน Mobile

  1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BI)
  2. ED Export X
  3. ระบบสำรวจราคาขายปลีก (SRP Survey)
  4. ระบบสมุดโทรศัพท์กรมสรรพสามิต
  5. ED IT Service
  6. Excise QR