URL ระบบงาน

13556

ระบบงานบน Website

  1.  ระบบงานสารสนเทศหลัก กรมสรรพสามิต

2.  ระบบยื่นชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต (STA)(อินเตอร์เน็ต)

3.  ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา (Depica3) (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม)

4.  ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา (Depica3) (สำหรับผู้ประกอบการ)

5.  ระบบงานผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต

6.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BI)

7.  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)

8.  ระบบรถยนต์คันแรก (Firstcar)

9.  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)

10. ระบบเว็บพอร์ทัล (Excise Web Portal)

11. ระบบงานสารบรรณบูรณาการ (EDCS)

12. ระบบบูรณาการบริการสารสนเทศด้านภาษีสรรพสามิต (Tax one)

13. ระบบสารานุกรมสรรพสามิต (E-book)

14. ระบบข้อมูลเปิดกรมสรรพสามิต (OPENDATA)

15. ระบบช่วยสืบค้นพิกัดอัตราภาษีและคำนวณภาษี (etrs)

16. ระบบตรวจสอบพื้นที่จำหน่ายสุรา (Liquormap)

17. ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

18. ระบบงาน DPIS

19. ระบบงาน Salary

20. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

21. ระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล (Ethanol)

22. ระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น (Oil Control)

23. เว็บไซต์ 5 ภาษา

24. ระบบสำรวจราคาขายปลีกแนะนำ (SRP)

25. ระบบบริหารสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)

ระบบงานบน Mobile

1.  ED-iBook

2.  Excise Smart Service

3.  เบาะแส สรรพสามิต

4.  ระบบตรวจสอบแสตมป์

5.  Ethanol

6.  Excise Solvent

7.  EDIT

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (BI)

9. ED Export X

10. ระบบสำรวจราคาขายปลีก (SRP Survey)

11. ระบบสมุดโทรศัพท์กรมสรรพสามิต

12. ED IT Service

13. Excise QR