ดาวน์โหลด

19030
1 ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต (REG)
2 ระบบงานใบอนุญาต (LIC)
3 ระบบงานรายได้ (INC)
4 ระบบงานวิชาการกำหนดมูลค่า (PRC)
5 ระบบงานวิเคราะห์รายการภาษี (ANA)
6 ระบบงานคืนยกเว้นลดหย่อน (RTN)
7 ระบบงานสำรวจราคาขายปลีกแนะนำ (SRP)
8 ระบบงานยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
9 ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารกรมสรรพสามิต (BI)
10 โครงการ Linkage Center
11 ระบบงานรถยนต์คันแรก (Firstcar)
12 ระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (ILLEGAL)
13 Ethanol
14 ระบบการจัดการลายเซ็นและ ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
15 ระบบ Internet
16 TE Desktop
17 ED Drive
18 QR Doc
19 ED Talk
20 โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ (BCP)
21 ระบบสืบค้นหมายเลขเครื่อง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
22 Star Cat
23 ED IT Service
24 e-Office
25 iPortal System
26 ระบบบริหารจัดการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์(IPM)
27 Document Center
28 ระบบงานแสตมป์
29 ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา (Depica3)
30 LIMS
31 ระบบสารสนเทศสารละลาย ไฮโดรคาร์บอน
32 ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
33 e-mail
34 e-letter
35 VPN
36 ระบบมิเตอร์เครื่องดื่ม
37 ระบบ website กรมสรรพสามิต
38 Help Desk IT Center
39 IT Support
40 ระบบน้ำมันฯ และเครื่องดื่ม
41 ระบบงบเดือน
42 ระบบตรวจสอบภายใน
43 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม (IPS)
44 ระบบติดตามการตรวจรับ และเบิกจ่ายโครงการ (Budget Tracking Project)
45 ระบบแบบสำรวจออนไลน์ (แบบประเมินความพึงพอใจ)
46 ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT (BYOD)
47 ระบบขอทุนศึกษาและทุนฝึกอบรม
48 ระบบงานตรวจสอบภาษี
1 ระบบงานทะเบียนสรรพสามิต (REG)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

2 ระบบงานใบอนุญาต (LIC)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

3 ระบบงานรายได้ (INC)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ
 1. หนังสือสั่งการให้ภาคดูแลปรับปรุงระบบงาน(ศูนย์) (62 downloads)
 2. คู่มือขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบงานรับเงินรายได้ (เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาค) (135 downloads)
 3. คู่มือขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระบบงานรับเงินรายได้ (เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา) (183 downloads)
 4. คู่มือการรับชำระเงินกองทุนเพื่อผู้สูงอายุ สำหรับสุรา และยาสูบ (พรบ.ใหม่) (119 downloads)
 5. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับระบบงานรายได้ (งานรับเงินรายได้ภายในประเทศ) (219 downloads)
 6. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับใช้ระบบงานรายได้ (INC) (282 downloads)
 7. คู่มือฉบับย่อระบบงานรายได้ (222 downloads)
 8. แนวทางในการปฏิบัติการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (143 downloads)
 9. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ EDC รับชำระภาษี (81 downloads)
 10. คู่มือระบบรายได้ กรณีรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (161 downloads)
 11. วิธีการติดตั้งเครื่องตีแบบ EPSON TM295 แบบสายพ่วงต่อ Parallel (35 downloads)
 12. คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์และเครื่อง EDC ในระบบรายได้ (33 downloads)
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC

การชำระรายได้ด้วยบัตรอิเลคทรอนิกส์


ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ EDC รับชำระภาษี


ขั้นตอนการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

4 ระบบงานวิชาการกำหนดมูลค่า (PRC)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

5 ระบบงานวิเคราะห์รายการภาษี (ANA)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic

คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

6 ระบบงานคืนยกเว้นลดหย่อน (RTN)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

7 ระบบงานสำรวจราคาขายปลีกแนะนำ (SRP)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
คู่มือ
แบบฟอร์ม
 1. แบบคำขอสิทธิ และขอยกเลิกสิทธิ ระบบสารสนเทศ SSO001 ระบบงานสารสนเทศหลัก (1767 downloads)
 2. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าเบียร์ ครั้งที่ 3/2563 (105 downloads)
 3. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าสุรานำเข้า (สุรากลั่น) ครั้งที่ 3/2563 (51 downloads)
 4. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าสุราในประเทศ ครั้งที่ 3/2563 (71 downloads)
 5. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้ายาสูบ ครัั้งที่ 3/2563 (81 downloads)
 6. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าสุรานำเข้า (สุราแช่) ครั้งที่ 3/2563 (38 downloads)
 7. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าเครื่องดื่ม ครั้งที่ 3/2563 (78 downloads)
 8. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าแบตเตอรี่ ครั้งที่ 3/2563 (157 downloads)
 9. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้ารถยนต์ ครั้งที่ 3/2563 (157 downloads)
 10. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3/2563 (161 downloads)
 11. แบบฟอร์มสำรวจราคา สินค้าน้ำหอม ครั้งที่ 3/2563 (107 downloads)

8 ระบบงานยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

9 ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารกรมสรรพสามิต (BI)
10 โครงการ Linkage Center
11 ระบบงานรถยนต์คันแรก (Firstcar)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC

ยกเลิกคำขอใช้สิทธิ์/แจ้งชำระคืนเงินจากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ


ขั้นตอนการลบข้อมูลการยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯ


 

ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารซ้ำ


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับเงินคืนตามสิทธิ์ฯ


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับเงินส่วนเกินตามสิทธิ์ฯ


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรับเงินเหลือจากการขายทอดตลาด


ขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลการรับเงินคืน


ขั้นตอนการพิมพ์ใบรับเงินคืนซ้ำ


ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการรับเงินคืน


การสืบค้นข้อมูลการบันทึกรับเงินคืนจากผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ทั่วประเทศ

 

12 ระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (ILLEGAL)
13 Ethanol

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic
คู่มือ (ฉบับปรับปรุง)

14 ระบบการจัดการลายเซ็นและ ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic

15 ระบบ Internet
16 TE Desktop
17 ED Drive
18 QR Doc
19 ED Talk
20 โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ (BCP)
21 ระบบสืบค้นหมายเลขเครื่อง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
22 Star Cat
23 ED IT Service

โปรแกรม
โปรแกรม

24 e-Office
25 iPortal System
26 ระบบบริหารจัดการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์(IPM)
27 Document Center

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
INFOGRAPHIC

ขั้นตอนการจัดชุดเอกสาร


ขั้นตอนการแสกนเอกสาร


ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร


ขั้นตอนการจัดเก็บเข้าแฟ้ม

28 ระบบงานแสตมป์
29 ระบบบัญชีควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุรา (Depica3)
30 LIMS

คู่มือ
แบบฟอร์ม

31 ระบบสารสนเทศสารละลาย ไฮโดรคาร์บอน
32 ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์
33 e-mail
34 e-letter
35 VPN
36 ระบบมิเตอร์เครื่องดื่ม
37 ระบบ website กรมสรรพสามิต
38 Help Desk IT Center
39 IT Support

คู่มือ
คู่มือ
 1. การติดตั้งเครื่องพิมพ์ KYOCERA FS (47 downloads)
 2. การติดตั้งเครื่องพิมพ์ LEXMARK MS521 (34 downloads)
 3. การติดตั่งเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX DocuPrint P455 d (42 downloads)
 4. วิธีแก้ไขการใช้ฟอนต์ TH SarabunIT9 ในการพิมพ์สัญลักษณ์หัวข้อย่อยใน Windows 10 Office 2016 (33 downloads)
 5. Fonts TH SarabanIT๙ สำหรับหนังสือราชการ (53 downloads)
 6. Fonts TH SarabanTHAI สำหรับหนังสือราชการ (38 downloads)
 7. Fonts TH SarabanENG สำหรับหนังสือราชการ (38 downloads)
 8. Fonts Angsana สำหรับระบบงานสารสนเทศ (57 downloads)
 9. Fonts Cordie สำหรับระบบงานสารสนเทศ (41 downloads)
 10. วิธีการตรวจสอบ IP Address สำหรับคอมพิวเตอร์ Window 7 (25 downloads)
 11. วิธีการตรวจสอบ IP Address สำหรับคอมพิวเตอร์ Window 10 (24 downloads)
 12. วิธีตั้งค่า Browser IE 11 สำหรับคอมพิวเตอร์ Window 10 วิธีที่ 1 (52 downloads)
 13. วิธีตั้งค่า Browser IE 11 สำหรับคอมพิวเตอร์ Window 10 วิธีที่ 2 (43 downloads)
 14. วิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ(รายได้ ใบอนุญาต วิเคราะห์ ฯลฯ) สำหรับ Internet Explore 11 สำหรับระบบปฏิบัติการWindow 10 (27 downloads)
 15. การตั้งค่าอัพเดท Window 10 จาก แบบ Automatic เป็นแบบ Manual (22 downloads)
 16. วิธีการแก้ Block Pop Up บน Browser (21 downloads)
 17. ขั้นตอนการลงโปรแกรม Star Cat Agent (43 downloads)
 18. ขั้นตอนการปิดข้อมูล Window Firewall (33 downloads)

40 ระบบน้ำมันฯ และเครื่องดื่ม
41 ระบบงบเดือน
42 ระบบตรวจสอบภายใน
43 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม (IPS)
44 ระบบติดตามการตรวจรับ และเบิกจ่ายโครงการ (Budget Tracking Project)
45 ระบบแบบสำรวจออนไลน์ (แบบประเมินความพึงพอใจ)

คู่มือ
แบบฟอร์ม
โปรแกรม
Infographic

46 ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT (BYOD)
47 ระบบขอทุนศึกษาและทุนฝึกอบรม
48 ระบบงานตรวจสอบภาษี