การบริการของ Help Desk

299

Help Desk คือ ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทั่วประเทศ ในกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของ กรมสรรพสามิต

มีบริการดังนี้

  1. บริการรับแจ้งปัญหา
  2. บริการ FAQs
  3. บริการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
  4. บริการข้อมูล Infographic แนะนำการใช้งาน
  5. บริการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเกร็ดความรู้
  6. บริการดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการทำงานและแบบฟอร์มต่างๆ