หน้าที่ของ Help Desk

210

หน้าที่ของ Help Desk

  1. FAQs ให้บริการข้อมูลคำถาม – คำตอบที่พบบ่อยจากปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
  2. รับแจ้งปัญหาและให้คำแนะนำ  เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้งาน
  3. ส่งต่อปัญหา ส่งต่อปัญหาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้ดูแลระบบงานต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่อไป
  4. ประสานงานกับคู่สัญญา ประสานงานกับ VENDER เพื่อให้คำแนะนำและดำเนินการแก้ไขปัญหา
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต