ขอบเขตการให้บริการ Help Desk

129

9 ขอบเขตการให้บริการ

  1. ระบบสารสนเทศหลัก
  2. ระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (Illegal)
  3. ระบบโครงการรถยนต์คันแรก (Firstcar)
  4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกรมสรรพสามิต (BI)
  5. ระบบงานยื่นชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต (E-Service)
  6. ระบบบัญชีควบคุมโรงงาน (Depica)
  7. ระบบเว็บไซต์กรมสรรพสามิต (www.excise.go.th)
  8. ระบบ Webmail กรมสรรพสามิต
  9. ระบบ Document Center (EDMS)