ขั้นตอนการให้บริการของ Help Desk

271

 4 ขั้นตอนการให้บริการ

  1. แจ้งปัญหา
  2. แนะนำวิธีแก้ไข
  3. ส่งต่อผู้ดูแลระบบ หรือ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้)
  4. ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผู้ใช้งาน