FAQ ฉบับการ์ตูน

81

1. เดือนเมษายน 2563 : ระบบคืน ยกเว้น ลดหย่อน


2. เดือนพฤษภาคม 2563 : ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)


3. เดือนพฤษภาคม 2563 : ระบบใบอนุญาต


4. เดือนมิถุนายน 2563 : ระบบวิเคราะห์รายการภาษี