แบบฟอร์ม ISO 27001

159
  1. FR-DC-01 แบบฟอร์มการขอเข้าพื้นที่ Data Center และนำอุปกรณ์เข้า-ออก (18 downloads)
  2. FR-CM-01 แบบฟอร์มการขออนุญาต แก้ไขเปลี่ยนแปลง V1.1 (6 downloads)
  3. FR-CM-01 แบบฟอร์มขอเปิด- ปิด Port Firewall_เอกสารแนบ V1.0 (5 downloads)
  4. FR-CM-01 แบบฟอร์ม Installation_เอกสารแนบ V1.0 (6 downloads)
  5. FR-HW-01 แบบฟอร์มการลงทะเบียนสื่อบันทึกข้อมูลทำลายสื่อบันทึกข้อมูล V1.0 (4 downloads)
  6. FR-OT-02 แบบฟอร์มขอแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ V1.0 (5 downloads)
  7. FR-SW-01 แบบฟอร์มขอติดตั้งซอฟต์แวร์ V1.0 (3 downloads)
  8. FR-SW-02 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนซอฟต์แวร์ V1.0 (5 downloads)
  9. FR-UR-01 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนสิทธิระบบเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์เครือข่าย V1.0 (3 downloads)
  10. FR-UR-02 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนพื้นที่ควบคุม V1.0 (7 downloads)
  11. FR-UR-03 แบบฟอร์มขออนุญาต Remote Access V1.0 (7 downloads)
  12. FR-UR-04 แบบฟอร์มขอใช้งาน VPN (เพื่อเชื่อมต่อระบบจากเครือข่ายภายนอก) V1.0 (6 downloads)
  13. FR-IM-01 แบบฟอร์มการแจ้ง - รับแจ้งปัญหาส่งต่อปัญหา V1.0 (3 downloads)

  1. IT-007-Rev.01-ใบสมัครขอใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ExciseNet) (4 downloads)
  2. IT-009-Rev.02-แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าพื้นที่(นอกเวลาราชการ) (5 downloads)
  3. IT-020-Rev.01-แบบฟอร์มการขอเข้าอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DR Site) (6 downloads)
  4. IT-021-Rev.01-แบบฟอร์มการขออนุญาตติดตั้งแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสรรพสามิตภาค (4 downloads)
  5. IT-022-Rev.02-แบบฟอร์มการขอเข้าพื้นที่ และนำอุปกรณ์เข้า-ออก สำหรับศูนย์สำรอง (DR-Site) (4 downloads)
  6. IT-023-Rev.02-แบบฟอร์มการขออนุญาต แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งระบบงานบำรุงรักษาระบบ DR Site (5 downloads)