ขั้นตอนการขอเข้าห้อง Data Center

69

ประเภทเอกสาร

ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ตัวอักษรย่อ คำอธิบาย
1 แบบฟอร์มร้องขอ
(Form Request)
FR แบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในขั้นตอนปฏิบัติ
2 แบบฟอร์มร้องขอ
(Form Request)
ที่จัดทำขึ้นโดยส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
IT แบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในขั้นตอนปฏิบัติ

 

คำอธิบายรหัสเอกสาร

ลำดับที่ ตัวอักษรย่อ คำอธิบาย
1 CM Change Management
2 HW Hardware
3 OT Order Transfer
4 SW Software
5 UR User Request
6 IM Incident Management