คู่มือแอพลิเคชั่นที่ใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ของกรมสรรพสามิต

1130
 1. แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในที่พัก และการลาระหว่างปฏิบัติงานภายในที่พัก (57 downloads)
 2. จัดเตรียมการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต สำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ (67 downloads)
 3. จัดเตรียมเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) สำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ (105 downloads)
 4. แนวทางการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (98 downloads)
 5. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TE Mobile สำหรับการประชุมทางไกลด้วยอุปกรณ์ iOS (96 downloads)
 6. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TE-Mobile สำหรับการประชุมทางไกลด้วยอุปกรณ์ Android (95 downloads)
 7. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TE Desktop สำหรับการประชุมนอกสถานที่ด้วย Notebook หรือ PC (59 downloads)
 8. คู่มือตั้งค่า VPN ของกรมสรรพสามิต (ED-VPN) เพื่อรองรับเหตุการณ์ Covid-19 (502 downloads)
 9. ขั้นตอนการใช้งานผ่าน VPN ฉบับย่อ (180 downloads)
 10. คู่มือตั้งค่า Open VPN สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (605 downloads)
 11. การชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (48 downloads)
 12. Excise smart service ชำระภาษีผ่าน Mobile (41 downloads)
 13. Excise smart service ต่อใบอนุญาตผ่าน Mobile (45 downloads)
 14. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (101 downloads)
 15. ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติการงานนอกสถานที่ (100 downloads)
 16. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม Work from Home ของกรมสรรพสามิต (258 downloads)