ระบบสมุดโทรศัพท์กรมสรรพสามิต

70

โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ หน่วยงานส่วนกลางกรมสรรพสามิต ถูกพัฒนาในลักษณะที่เป็นแอปพลิเคชันมือถือ ใช้สำหรับแสดงและค้นหาเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง กรมสรรพสามิต ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

URL : http://phonebook.excise.go.th/phonebook_web/2a74/ed_download.html