ระบบ สำรวจราคาขายปลีก (SRP Survey)

67

เป็นระบบใช้สำหรับสำรวจราคาขายปลีกแนะนำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณภาษีของสินค้าและสถานบริการ และ เพื่อให้การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำของสินคำและการแจ้งราคาค่าบริการของสถานบริการประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี

URL : https://srp.excise.go.th/EDSRP/login

*** หมายเหตุ

  • ระบบปฎิบัติการ ios รองรับ ios version 9 ขึ้นไป
  • ระบบปฎิบัติการ Android รองรับ Android version 6 ขึ้นไป