เอกสารอบรม พรบ.ใหม่

296
1 ระบบสารสนเทศหลัก
2 ระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต
3 ระบบ Depica
4 ระบบงานควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้า
5 ระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
6 รายงานจากระบบ BI
1 ระบบสารสนเทศหลัก

เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

2 ระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

3 ระบบ Depica

เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

4 ระบบงานควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้า

เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

5 ระบบผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

6 รายงานจากระบบ BI

เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เอกสารอบรมหลักสูตรผู้บริหาร